Zlepšíme Drozdov pro naše občany

Volební program kandidátky ODS

Komunální volby jsou pro všechny možností zvolit si nové zastupitelstvo. Vybíráme si mezi volebními programy, které představují směr obce pro příští čtyři roky. Dovolte nám představit náš volební program, naši vizi pro Drozdov.

Nadcházející období bude pro Drozdov velmi důležité a to především z důvodu poslední vlny dotací z Evropské unie. Tento fakt si přiznejme hned na začátku. Vypsané dotační tituly nám mohou pomoci dosáhnout na projekty, na které omezený obecní rozpočet nestačí. Dobrý a úspěšný projekt posune obec o několik desítek let dopředu. Tipů na zlepšení bude mít nové zastupitelstvo plný rukáv.  Jak všichni dobře víme, nejdelší cesta je vždy dostat nápad z hlavy na papír. A v případě žádostí o peníze z EU to platí dvojnásob. Proto bude klíčové, aby naše obec byla dobře připravena.

S tím souvisí první bod našeho programu a tím je změna organizační struktury obecního úřadu. Chceme-li být úspěšní v žádostech o dotace, musíme určit kompetence v rámci obecního úřadu. Starosta, jako do funkce volený, by měl být hlavně manažerem a věnovat svoji náplň práce na řízení obce, na hlídání vypisovaných dotací a na realizaci projektů. V rámci úřadu by mělo vzniknout pracovní místo, obsazené člověkem na administrativu. Toto bude zaměstnanec úřadu, zaměstnán dle potřeby třeba jen na poloviční úvazek. Tím se starostovi tzv. uvolní ruce pro strategické úkoly, zrychlí se činnost úřadu a může se např. rozšířit i počet úředních hodin.

Dále chceme, aby spoluobčané měli snadnější přístup k informacím o činnosti úřadu. Chceme, aby veřejnost měla více možností dozvědět se novinky o Drozdovu, termíny společenských akcí, plánované svozy nebezpečných odpadů, vypsané veřejné zakázky a jejich výsledek. Chceme propojit místní rozhlas s internetovou stránkou obce tak, aby si každý mohl prohlédnout aktuální hlášení on-line. Změníme vzhled internetové prezentace Drozdova, aby bylo snadné najít informace o rozpočtu, či plánech zastupitelstva. Pro rychlou a osobní informovanost občanům chceme využít dalších způsobů komunikace, např. zasíláním pozvánek a zpráv prostřednictvím sms v mobilních telefonech, či e-mailem.

Máme-li na mysli konkrétní projekty, které v Drozdově pomohou zlepšit kvalitu života, musíme na prvním místě hovořit o zajištění pitné vody. O vybudování vodovodu se mluví už řadu let, ale zatím se nedařilo tento cíl zrealizovat. Kvalita a množství pitné vody je dům od domu jiná. Chceme udělat revizi současného plánu výstavby vodovodu a zjistit, zda je tento projekt v současnosti životaschopný. Pokud ne, navrhneme nový plán, jak dovést pitnou vodu do domácností a do školy. Dalším poznávacím znamením moderní obce je také to, jak se obec stará o ochranu svého okolí.  Jakým způsobem zajistí, aby odpadní voda z domácností neznečišťovala a neznehodnocovala podzemní prameny. Z toho důvodu je pro nás výstavba kanalizace stejně významná jako vodovod. K financování vodovodu i kanalizace využijeme peněz z kapitol Rozvoje životního prostředí Operačního programu životního prostředí a z Rozvoje venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

V minulém období se povedlo zvýšit počet míst pro tříděný odpad. Naším cílem pro další období je rozšířit možnosti jak nakládat s odpady vytvořením sběrných míst i na další druhy odpadů – velkoobjemový, bioodpad.

Dalším bodem programu je vytvoření územního plánu rozvoje obce, který bude počítat jak s rozmístěním možné nové zástavby Drozdova, tak s důležitými ochrannými prvky např. proti lokálním záplavám.

Protože je obec především společenstvím lidí, chceme podporovat každou smysluplnou občanskou aktivitu, jak je tomu v Drozdově zvykem. Ať už jde o akceschopný sbor dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl, který je příkladným ve své práci s mládeží pro široké okolí, o modelářský kroužek, který má u nás dlouholetou tradici, o Myslivecké sdružení Holý Vrch, jako důležitého partnera obce v otázkách kulturního vyžití a další.